Latest News

Other News

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

திருக்குறள்

இன்பம். களவியல் - நலம் புனைந்துரைத்தல்.

1117. அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.

Translation: In moon, that waxing waning shines, as sports appear, Are any spots discerned in face of maiden here?

Explanation: Could there be spots in the face of this maid like those in the bright full moon ?