Latest News

Other News

25 May, 2018

25 May, 2018

25 May, 2018

25 May, 2018

25 May, 2018

25 May, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - இடுக்கண் அழியாமை.

627. இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.

Translation: 'Man's frame is sorrow's target', the noble mind reflects, Nor meets with troubled mind the sorrows it expects.

Explanation: The great will not regard trouble as trouble, knowing that the body is the butt of trouble.