Latest News

Other News

22 Sep, 2018

22 Sep, 2018

22 Sep, 2018

22 Sep, 2018

22 Sep, 2018

22 Sep, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - சுற்றந் தாழால்.

526. பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத்து இல்.

Translation: Than one who gifts bestows and wrath restrains, Through the wide world none larger following gains.

Explanation: No one, in all the world, will have so many relatives (about him), as he who makes large gift, and does not give way to anger.