Latest News

Other News

20 Jan, 2019

20 Jan, 2019

20 Jan, 2019

20 Jan, 2019

20 Jan, 2019

20 Jan, 2019

திருக்குறள்

அறம். ஊழியல். - ஊழ்.

372. பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூழ் உற்றக் கடை.

Translation: The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless.

Explanation: An adverse fate produces folly, and a prosperous fate produces enlarged knowledge.