Latest News

Other News

19 Mar, 2019

19 Mar, 2019

19 Mar, 2019

19 Mar, 2019

19 Mar, 2019

19 Mar, 2019

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - கேள்வி

415. இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அன்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.

Translation: Like staff in hand of him in slippery ground who strays Are words from mouth of those who walk in righteous ways.

Explanation: The words of the good are like a staff in a slippery place.