Latest News

Other News

18 Nov, 2018

18 Nov, 2018

18 Nov, 2018

18 Nov, 2018

18 Nov, 2018

18 Nov, 2018

திருக்குறள்

இன்பம். கற்பியல். - புலவி.

1301. புல்லா திராஅப் புலத்தை அவர்உறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது.

Translation: Be still reserved, decline his profferred love; A little while his sore distress we 'll prove.

Explanation: Let us witness awhile his keen suffering; just feign dislike and embrace him not.