Latest News

Other News

17 Dec, 2018

17 Dec, 2018

17 Dec, 2018

17 Dec, 2018

17 Dec, 2018

17 Dec, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அமைச்சியல். - குறிப்பறிதல்.

707. முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும்.

Translation: Than speaking countenance hath aught more prescient skill? Rejoice or burn with rage, 'tis the first herald still!

Explanation: Is there anything so full of knowledge as the face ? (No.) it precedes the mind, whether (the latter is) pleased or vexed.