Latest News

Other News

16 Aug, 2018

16 Aug, 2018

16 Aug, 2018

16 Aug, 2018

16 Aug, 2018

16 Aug, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அமைச்சியல். - தூது.

683. நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு.

Translation: Mighty in lore amongst the learned must he be, Midst jav'lin-bearing kings who speaks the words of victory.

Explanation: To be powerful in politics among those who are learned (in ethics) is the character of him who speaks to lance-bearing kings on matters of triumph (to his own sovereign).