Latest News

Other News

16 Feb, 2019

16 Feb, 2019

16 Feb, 2019

16 Feb, 2019

16 Feb, 2019

16 Feb, 2019

திருக்குறள்

பொருள். அமைச்சியல். - குறிப்பறிதல்.

708. முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.

Translation: To see the face is quite enough, in presence brought, When men can look within and know the lurking thought.

Explanation: If the king gets those who by looking into his mind can understand (and remove) what has occurred (to him) it is enough that he stand looking at their face.