Latest News

Other News

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

திருக்குறள்

பொருள். நட்பியல் - உட்பகை.

885. உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவுந் தரும்.

Translation: Amid one's relatives if hidden hath arise, 'Twill hurt inflict in deadly wise.

Explanation: If there appears internal hatred in a (king's) family; it will lead to many a fatal crime.