Latest News

Other News

22 Jan, 2019

22 Jan, 2019

22 Jan, 2019

22 Jan, 2019

22 Jan, 2019

22 Jan, 2019

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - பொச்சாவாமை.

539. இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.

Translation: Think on the men whom scornful mind hath brought to nought, When exultation overwhelms thy wildered thought.

Explanation: Let (a king) think of those who have been ruined by neglect, when his mind is elated with joy.