Latest News

Other News

21 Sep, 2018

21 Sep, 2018

21 Sep, 2018

21 Sep, 2018

21 Sep, 2018

21 Sep, 2018

திருக்குறள்

பொருள். நட்பியல் - பேதைமை.

838. மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
கையொன்று உடைமை பெறின்.

Translation: When folly's hand grasps wealth's increase, 'twill be As when a mad man raves in drunken glee.

Explanation: A fool happening to possess something is like the intoxication of one who is (already) giddy.