Latest News

Other News

20 Apr, 2019

20 Apr, 2019

20 Apr, 2019

20 Apr, 2019

20 Apr, 2019

20 Apr, 2019

திருக்குறள்

பொருள். அமைச்சியல். - சொல்வன்மை.

644. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.

Translation: Speak words adapted well to various hearers' state; No higher virtue lives, no gain more surely great.

Explanation: Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is neither virtue nor wealth.