Latest News

Other News

18 Mar, 2019

18 Mar, 2019

18 Mar, 2019

18 Mar, 2019

18 Mar, 2019

18 Mar, 2019

திருக்குறள்

பொருள். நட்பியல் - நட்பு.

790. இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.

Translation: Mean is the friendship that men blazon forth, 'He's thus to me' and 'such to him my worth'.

Explanation: Though friends may praise one another saying, "He is so intimate with us, and we so much (with him)"; (still) such friendship will appear mean.