Latest News

Other News

18 Oct, 2018

18 Oct, 2018

18 Oct, 2018

18 Oct, 2018

18 Oct, 2018

18 Oct, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அமைச்சியல். - வினைத்தூய்மை.

651. துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாம் தரும்.

Translation: The good external help confers is worldly gain; By action good men every needed gift obtain.

Explanation: The efficacy of support will yield (only) wealth; (but) the efficacy of action will yield all that is desired.