Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

அறம். இல்லறவியல். - ஒப்புரவறிதல்.

219. நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு.

Translation: The kindly-hearted man is poor in this alone, When power of doing deeds of goodness he finds none.

Explanation: The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same.