Latest News

Other News

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

திருக்குறள்

இன்பம். களவியல் - புணர்ச்சி மகிழ்தல்.

1104. நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
தீயாண்டுப் பெற்றான் இவன்.

Translation: Withdraw, it burns; approach, it soothes the pain; Whence did the maid this wondrous fire obtain?

Explanation: From whence has she got this fire that burns when I withdraw and cools when I approach ?