Latest News

Other News

20 Jul, 2018

20 Jul, 2018

20 Jul, 2018

20 Jul, 2018

20 Jul, 2018

20 Jul, 2018

திருக்குறள்

பொருள். நட்பியல் - நட்பாராய்தல்.

792. ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான்சாந் துயரம் தரும்.

Translation: Alliance with the man you have not proved and proved again, In length of days will give you mortal pain.

Explanation: The friendship contracted by him who has not made repeated inquiry will in the end grieve (him) to death.