Latest News

Other News

23 Jun, 2018

23 Jun, 2018

23 Jun, 2018

23 Jun, 2018

23 Jun, 2018

23 Jun, 2018

திருக்குறள்

பொருள். குடியியல் - பெருமை.

973. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.

Translation: The men of lofty line, whose souls are mean, are never great The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate.

Explanation: Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base.