Latest News

Other News

22 Oct, 2018

22 Oct, 2018

22 Oct, 2018

22 Oct, 2018

22 Oct, 2018

22 Oct, 2018

திருக்குறள்

அறம். இல்லறவியல். - புறங்கூறாமை.

182. அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.

Translation: Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile, Is he that slanders friend, then meets him with false smile.

Explanation: To smile deceitfully (in another's presence) after having reviled him to his destruction (behind his back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) virtue.