Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - செங்கோன்மை.

549. குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.

Translation: Abroad to guard, at home to punish, brings No just reproach; 'tis work assigned to kings.

Explanation: In guarding his subjects (against injury from others), and in preserving them himself; to punish crime is not a fault in a king, but a duty.