Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - கண்ணோட்டம்.

575. கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும்.

Translation: Benignity is eyes' adorning grace; Without it eyes are wounds disfiguring face.

Explanation: Kind looks are the ornaments of the eyes; without these they will be considered (by the wise) to be merely two sores.