Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - சிற்றினம் சேராமை.

458. மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு
இனநலம் ஏமாப் புடைத்து.

Translation: To perfect men, though minds right good belong, Yet good companionship is confirmation strong.

Explanation: Although they may have great (natural) goodness of mind, yet good society will tend to strengthen it.