Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

அறம். துறவறவியல். - துறவு.

349. பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்.

Translation: When that which clings falls off, severed is being's tie; All else will then be seen as instability.

Explanation: At the moment in which desire has been abandoned, (other) births will be cut off; when that has not been done, instability will be seen.