Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

அறம். இல்லறவியல். - புகழ்

239. வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்.

Translation: The blameless fruits of fields' increase will dwindle down, If earth the burthen bear of men without renown.

Explanation: The ground which supports a body without fame will diminish in its rich produce.