Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

இன்பம். கற்பியல். - நெஞ்சொடு கிளத்தல்.

1243. இருந்துள்ளி என்பரிதல் நெஞ்சே பரிந்துள்ளல்
பைதல்நோய் செய்தார்கண் இல்.

Translation: What comes of sitting here in pining thought, O heart? He knows No pitying thought, the cause of all these wasting woes.

Explanation: O my soul! why remain (here) and suffer thinking (of him)? There are no lewd thoughts (of you) in him who has caused you this disease of sorrow.