Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

அறம். இல்லறவியல். - தீவினையச்சம்.

207. எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது அடிஉறைந் தற்று.

Translation: From every enmity incurred there is to 'scape, a way; The wrath of evil deeds will dog men's steps, and slay.

Explanation: However great be the enmity men have incurred they may still live. The enmity of sin will incessantly pursue and kill.