Latest News

Other News

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

19 Jul, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - தெரிந்து தெளிதல்.

505. பெருமைக்கும் எனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.

Translation: Of greatness and of meanness too, The deeds of each are touchstone true.

Explanation: A man's deeds are the touchstone of his greatness and littleness.