Latest News

Other News

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

17 Feb, 2019

திருக்குறள்

பொருள். குடியியல் - குடிமை.

958. நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.

Translation: If lack of love appear in those who bear some goodly name, 'Twill make men doubt the ancestry they claim.

Explanation: If one of a good family betrays want of affection, his descent from it will be called in question.