Latest News

Other News

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

10 Dec, 2018

திருக்குறள்

பொருள். அரசியல் - கல்லாமை

406. உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர்.

Translation: 'They are': so much is true of men untaught; But, like a barren field, they yield us nought!

Explanation: The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist.