Latest News

Other News

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

18 Apr, 2019

திருக்குறள்

பொருள். குடியியல் - மானம்.

963. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.

Translation: Bow down thy soul, with increase blest, in happy hour; Lift up thy heart, when stript of all by fortune's power.

Explanation: In great prosperity humility is becoming; dignity, in great adversity.